Home / กล่องเค้ก / กล่องอาหาร / ถาดขนม

กล่องเค้ก / กล่องอาหาร / ถาดขนม

กล่องเค้ก / กล่องอาหาร / ถาดขนม

สำหรับสินค้าประเภทอาหารที่ต้องใช้กระบวนการผลิตและวัตถุดิบประเภท Food Grade

– กล่องสินค้าเบเกอรี่
– กล่องสินค้าของหวาน ของคาว
– กล่องสินค้าอาหารแห้ง
– กล่องสินค้าขนมต่างๆ
– กล่องถาดพิซซ่า
– ฯลฯ

Top